OCMW Borgloon
 

 
Secretaris
                                                                                                                                                          

                                                                   
                                                                          

Mevrouw Vera Leemans

                                                       
Telefoon:  012 67 36 71
                                                       E-mail: vera.leemans@borgloon.be
   
Voornaamste taken:

 

 1. Belast met de algemene leiding van alle diensten van het OCMW, ook de instellingen Bloesemhof en Avondrood
 2. Is personeelshoofd en bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer
 3. Zorgt voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Hij ontvangt hiervoor onderrichtingen van de raad, de voorzitter OCMW of het bijzonder comité voor de sociale dienst
 4. Belast met de interne controle op de werking van de diensten van het OCMW
 5. Sluit een afsprakennota af, mede namens het managementteam, met de raad over de wijze van samenwerking met de beleidsorganen
 6. Bereidt de zaken voor die voorgelegd worden aan de beleidsorganen van het OCMW
 7. Zorgt in samenwerking met zijn managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:
  • organogram van het OCMW
  • personeelsformatie
  • rechtspositieregeling van het personeel
  • strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan
  • beleidsnota van het budget
  • verklarende nota van een budgetwijziging of een interne kredietaanpassing
 8. Woont de vergaderingen van de beleidsorganen bij en is verantwoordelijk voor de opmaak van de notulen.
 9. Kan aanwezig zijn op de vergaderingen van het schepencollege gedurende de bespreking van punten waarvoor advies moet worden ingewonnen (op vraag van de voorzitter OCMW)
 10. Adviseert de beleidsorganen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.
 11. Organiseert de behandeling van de briefwisseling en zorgt voor het beheer van het archief.
 12. Ondertekent samen met de voorzitter OCMW alle stukken, akten, bekendmakingen die uitgaan van het OCMW.
 13. Is externe communicatieverantwoordelijke.
 14. Is budgethouder voor alle bestellingen die nodig zijn voor de normale werking van het OCMW en waarvoor de raad een overheidsopdracht toegewezen heeft enerzijds en voor alle andere opdrachten beneden de € 1.500,00 (excl. BTW) anderzijds.
De positie van de secretaris kan samengevat worden in vijf verschillende takenpakketten:

 
 • partner van het politieke bestuur
 • strategische beleidsvoorbereider
 • manager van administratie en beleidsuitvoering
 • personeelsmanager
 • beleidscontroller en veranderingsmanager
 


Printer Friendly