OCMW Borgloon
 

 
Managementteam
 
                           
 
MAT (= managementteam)
 
= secretaris OCMW, die voorzitter is van het MAT
financieel beheerder / directeur instellingen / stafmedewerker / diensthoofd dienstverlening


Afsprakennota

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn en het managementteam zullen met mekaar als volwaardige partners, ieder met zijn specifieke taak, samenwerken met respect voor:

 • de prerogatieven van de OCMW - raad;
 • de beslissingsbevoegdheid van de verkozen mandatarissen;
 • en de beleidsvoorbereidende en uitvoerende opdrachten van het MAT.

De hiernavolgende afspraken zullen steeds kaderen in de strategische nota van de meerjarenplanning.

In deze strategische nota zijn de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

Artikel 2

De secretaris OCMW zorgt in overleg met het managementteam voor het voorontwerp van strategische nota en de herziening ervan. De raad en het managementteam werken samen aan een hoogwaardig kwalitatief beleid en een open en behoorlijk bestuur ten bate van de bevolking. Bij alle beleidsinitiatieven zullen volgende beginselen de leidraad vormen:
 • realistische planning;
 • efficiënte en resultaatgerichte uitvoering;
 • hoge kwaliteitsstandaards voor de dienstverlening;
 • klantgerichte aanpak;
 • openbaarheid van bestuur;
 • respect voor de wetgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur;
 • efficiënt personeelsmanagement;
 • orthodox financieel beleid;
 • cyclus van continue verbetering van beleid en dienstverlening.

Artikel 3

Rekening houdend met de deontologische code van de raad, alsook van het MAT zoals opgenomen in het arbeidsreglement, worden volgende afspraken gemaakt:

 •  Het MAT zorgt voor een correcte, tijdige en volledige uitvoering van de genomen beslissingen.
 •  Het MAT zorgt ervoor dat de raadsleden tijdig en correct de informatie verkrijgen waarnaar ze gevraagd hebben. Dit gebeurt in overleg met en onder de verantwoordelijkheid van de secretaris OCMW en de leden van het managementteam.
 •  Politici en het MAT verwijzen burgers met individuele dossiers door naar de bevoegde OCMW – diensten. De diensten behandelen alle informatie- en dienstverleningsvragen op dezelfde objectieve wijze zonder een onderscheid te maken via welke weg de vraag binnenkomt in de organisatie.
 • Politici en het MAT onthouden zich van elke bemiddeling in de normale dienstverlening, tenzij ze een specifieke bevoegdheid hebben. Ze laten de afhandeling van individuele dossiers van burgers door de bevoegde diensten gebeuren. Zo ook zullen zij zich ervan onthouden om bij de burger de indruk te wekken dat slechts door hun persoonlijke tussenkomst deze “normale” dienstverlening kon worden verkregen.

Artikel 4

De raad is de motor van het proces van beleidsvoering in het OCMW. Deze motorfunctie onderstelt dat men de positie van de raad respecteert en goede afspraken maakt met het MAT over de principes van beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Het managementteam is verantwoordelijk voor de sturing van de organisatie door het continu ontwikkelen van managementmethodes in de organisatie.Volgende basisprincipes worden hierbij verduidelijkt:

 Beleidsvoorbereiding:

Het OCMW -beleid wordt voorbereid door het MAT.  

Bij de voorbereiding van het beleid is het MAT mede verantwoordelijk voor het aanbrengen van ideeën, het aanreiken van diverse mogelijkheden en alternatieven en het toetsen van de haalbaarheid ervan op financieel, juridisch en organisatorisch vlak. De nodige adviezen (zowel financieel, juridisch als organisatorisch) worden tijdig aangevraagd en eveneens tijdig geleverd.

Ook externe adviezen en alle informatie, die nuttig kan zijn in de beleidsvoorbereiding, worden tijdig opgevraagd indien noodzakelijk

Beleidsbepaling

De raad, het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst of de voorzitter OCMW bepalen, elk overeenkomstig hun wettelijke bevoegdheden, het OCMW -beleid. De beslissingen worden dus door hen genomen.

Beleidsuitvoering 

Het MAT is verantwoordelijk voor een loyale, tijdige en correcte uitvoering van het beleid.

Beleidsevaluatie

Jaarlijks zal er een evaluatierapport worden gemaakt door het vast bureau van de in de strategische nota geformuleerde doelstellingen. Deze evaluatie wordt voorbereid door het MAT. Deze evaluatie zal niet enkel financieel zijn, maar toetst eveneens de naleving van zowel wetgeving als de principes van efficiënte beleidsvoering.

Het MAT en politici onderschrijven samen het principe van deze beleidscyclus

Artikel 5

Essentieel voor het welslagen van een goed samenwerkingskader is de organisatie van een doelgerichte interne communicatie. De raad en het managementteam opteren om de organisatie uit te bouwen vanuit volgende principes:
 
  • een organisatie die open communicatie uitstraalt: open, eerlijk, correct, luisterbereid,  dienstvaardig en assertief;
  • een organisatie die in staat is enerzijds beleidsvoorbereidend werk te verrichten voor het bestuur en anderzijds beslissingen van het bestuur uit te voeren;
  • een organisatie die als werkgever de medewerkers respecteert en hen actief betrekt bij de doelstellingen van het OCMW door
   • het optimaal benutten van het aanwezige potentieel en de competenties bij alle medewerkers
   • het overleg tussen bestuur en medewerkers te bevorderen;
   • een grote betrokkenheid van het personeel (identificatie met de organisatie) te realiseren door doorgedreven permanente interne communicatie;
   • goede arbeidsomstandigheden te creëren door de toepassing van de Wet Welzijn op het Werk te garanderen;
   • de interne deskundigheid inzake personeelsbeleid

Artikel 6

Elke beslissing van het MAT ondergaat de vier volgende toetsen: Wetmatigheid, Klantvriendelijkheid, Algemeen belang, Communicatie

 

 Printer Friendly