OCMW Borgloon
 

 
Welkom op het digitale loket OCMW Borgloon


 
 
 
De Belgische wetgever heeft de missie van het OCMW in de wet van 8 juli 1976 vastgelegd.
" Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid".
 
Een van haar vele opdrachten als OCMW bestaat erin een aantal sociale dienstverleningen aan te bieden en toe te zien op het welzijn van elke burger.
De rol van het OCMW in de eerste welzijnslijn is dan ook bijzonder groot. Door zijn belangrijke rol in de individuele dienstverlening is het OCMW goed geplaatst om op lokaal niveau de sturende en stuwende kracht te zijn in het ondersteunen en uitbouwen van het lokale welzijn van alle inwoners van onze gemeente.

Het OCMW is de instelling bij uitstek om samen met de gemeentelijke overheid te zorgen voor:
• een samenhangend welzijnsbeleid naar de individuele hulpvrager
• een efficiënte en goed uitgebouwde welzijnszorg naar de zorgbehoevende ouderen

Het OCMW tracht hiervoor een gevarieerd hulpaanbod te bieden en een antwoord te geven op de diverse noden en behoeften om alzo het maatschappelijk welzijn van iedere burger in de gemeente te verzekeren.
De norm die wordt gebruikt is die van hulpverlening op maat, cliëntgericht met het accent op de eigenwaarde.
Deze werkwijze wordt toegepast met een zeer grote deskundigheid en een enorme inzet van onze medewerkers.
 
 
Via dit loket willen wij u informeren over de dienstverlening die ter uwer beschikking staat. Aarzel niet om met ons in contact te treden. Wij zijn er om u te helpen of om uw vragen en problemen over te maken aan de desbetreffende diensten van gemeente, provincie, Vlaamse gewest of federale overheid.


Printer Friendly