OCMW Borgloon
 

 
Lokaal Sociaal Beleid

 

In dit onderdeel van de website worden de eerste stappen van het Lokaal Sociaal Beleid beschreven aan de hand van een uittreksel uit het register van de notulen OCMW Borgloon en een bestuursovereenkomst tussen Stad en OCMW.

We verwijzen voor meer informatie omtrent het actieplan van de Vlaamse regering inzake het Lokaal Sociaal Beleid naar de website: www.wvc.vlaanderen.be/lokaalsociaalbeleid

Met het project wil de Vlaamse regering:

  • meer afstemming bekomen in het ruime dienstverleningsveld,
  • een sterkere coördinerende rol toekennen aan de lokale besturen,
  • verder werken aan een toegankelijke, klantvriendelijke sociale dienstverlening waarin de burger vlot de weg vindt,
  • meer concrete participatiemogelijkheden bieden aan organisaties, doelgroepen en burgers bij de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid,

Door de Vlaamse regering worden verschillende acties ondernomen die opgebouwd zijn rond de vier pijlers die ook in het decreet aan bod komen, namelijk:

samenwerking

Lokaal sociaal beleid is het resultaat van een lokale dynamiek die door acties van OCMW én gemeente én lokale actoren is ontstaan.

Samenwerking tussen lokale besturen en lokale actoren is dus onontbeerlijk voor het welslagen van het lokaal sociaal beleid.

planning In het decreet Lokaal Sociaal Beleid wordt een sterkere, coördinerende rol voor de lokale besturen voorzien.
Het Lokaal Sociaal Beleidsplan is een instrument om dit concreet te realiseren. Gemeente en OCMW werken dit plan samen met de lokale actoren uit.
sociaal huis

Het lokaal sociaal beleid beoogt een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Hiertoe realiseert het lokaal bestuur een Sociaal Huis. Dit word dé plek waar burgers terecht kunnen met vragen rond de sociale dienstverlening in hun gemeente, buurt of wijk.

participatie Het lokaal bestuur keurt, volgens het decreet Lokaal Sociaal Beleid, een lokaal sociaal beleidsplan goed dat tot stand komt in overleg. Een beleidsplan dat kan rekenen op een breed draagvlak, zal ook makkelijker uitvoerbaar zijn.

 Printer Friendly